Golddorp

Annette Katharina Winkelhorst läss us earn Gedicht „Golddorp“ vör – eene söte un achtersinnige Lieveserklärung an earn Heimatdorp Wessum. Et steht in earn Book „PlattFormen„.